પ્રયોગ

વૉલપેપર વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ અને સર્ફેક્ટન્ટ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

ચોખાના આથોની સારવારમાંથી લાલ યીસ્ટના કચરાના પાણી માટે પરીક્ષણ કરો

ફર્નિચર ફેક્ટરી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ

ઉચ્ચ સાંદ્રતા કોટિંગ વેસ્ટ વોટ ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ

બ્રાઉન સુગર વોટર ટ્રીટમેન્ટના રંગીનીકરણ માટે પરીક્ષણ

કન્ટેનર કોટિંગ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

ફર્નિચર ફેક્ટરી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ

મૂળભૂત ટેન્ડર પીળા કચરાના પાણીના શુદ્ધિકરણના રંગીનીકરણ માટે પરીક્ષણ

ટોઇલેટ ક્લીનર્સના કચરાના પાણીના શુદ્ધિકરણના રંગીનીકરણ માટે પરીક્ષણ

ફોસ્ફેટિંગ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

ડેનિમ વોશિંગ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

જંતુનાશક વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ

ચામડાની ફેક્ટરી ટ્રીટમેન્ટમાંથી કચરો પાણી છાંટતા રંગદ્રવ્ય માટે પરીક્ષણ

પાણી આધારિત શાહી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ

પાણી આધારિત શાહી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ

પાણી આધારિત શાહી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ

કોલસા ધોવાના પાણીની સારવાર માટે પરીક્ષણ

કોલસાની તૈયારી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

પામ તેલના વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

cationic ગુલાબી X-TG ડાય વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ

ડિસ્પર્સ ડાઈ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

ફ્લોરોસેન્સ વેસ્ટ વોટર ડીકોલોરાઇઝેશન ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

ફ્લોરોસન્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટના રંગીનીકરણ માટે પરીક્ષણ

પેઇન્ટ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

કાર્ટન ફેક્ટરી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે ટેસ્ટ

શૂ ફેક્ટરી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ

જંતુનાશક વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે પરીક્ષણ