જાડું

  • જાડું

    જાડું

    વોટરબોર્ન VOC-મુક્ત એક્રેલિક કોપોલિમર્સ માટે એક કાર્યક્ષમ જાડું, મુખ્યત્વે ઉચ્ચ શીયર દરે સ્નિગ્ધતા વધારવા માટે, પરિણામે ન્યુટોનિયન જેવા રિઓલોજિકલ વર્તણૂક સાથે ઉત્પાદનો.